מאמרים

הסדר מותנה

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

מהו הסדר מותנה ?

החל ממאי 2013, בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי מוסמכות רשויות התביעה במדינת ישראל להימנע מהגשת כתב אישום כנגד חשוד, להורות על סגירת התיק בעניינו תוך קיום תנאים מסויימים.

אחד התנאים, על החשוד להודות בביצוע העבירות המיוחסות לו ולקיים תנאים שנקבעו בהסדר בינו ובין הרשות התובעת. במקרה בו יושג הסדר מותנה, יירשם כי התיק נסגר בעילה של ״סגירת תיק בהסדר מותנה״.

חשוב לדעת, הפרתו של החשוד אחד מתנאי ההסדר שהושג בינו ובין התביעה תביא לפתיחה מחודשת של ההליכים הפליליים כנגדו והעמדתו לדין. ​​​

הסדר מותנה

עו”ד אלעד רן, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, מומחה למשפט פלילי ועבירות צווארון לבן, מסביר על הליך הסדר מותנה ועל החשיבות של ליווי על ידי עורך דין פלילי מנוסה בהליכים אלה מול רשויות התביעה :

הסדר מותנה ומטרותיו –

חוק הסדר מותנה מסמיך את רשויות התביעה לסגור תיק חקירה כנגד החשוד בעילה של “סגירה בהסדר מותנה”, לאחר שהחשוד אשר יכול להיות אדם או חברה/תאגיד, הסכים להודות בעובדות המהוות את העבירה אשר מיוחסות לו ולקיים את כל התנאים אשר מנויים בהסדר המותנה אשר הושג עימו.

הסדר מותנה הוא מעין הסכם בין רשות התביעה לחשוד, וכנגד עמידה בתנאים מתחייבת רשות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום פלילי וניהול הליכים פליליים בבית המשפט, על כל המשמעויות הנילוות לכך ובכלל זה, הכתם של הרשעה פלילית ובמקום להורות על סגירת התיק שנפתח נגד החשוד, בעילה של “סגירה בהסדר מותנה”.

חשוב להבין, האינטרס הוא משותף, המדינה אף היא יוצאת נשכרת שהרי מופחת העומס המוטל על רשויות התביעה ובתי המשפט, והמשאבים הציבוריים (כוח אדם לדוג׳) מופנים לתיקים החמורים יותר, כנגד נאשמים בעבירות קשות יותר.

כמו כן, בכוחו של הסדר מותנה אשר מתבצע במהירות ובמיידיות ואשר תוצאתו ודאית, להגביר את ההרתעה הציבורית.

סוג העבירות בהם יחול הסדר מותנה

היועץ המשפטי לממשלה הוא זה אשר מוסמך לקבוע תחולתו של הסדר מותנה על עבירה מסוימת בנסיבות מסוימות, רשאי הוא להוסיף עבירות או לגרוע מן העבירות המנויות בהנחייה.

חשוב לדעת, ניתן לערוך הסדר בעבירה מסוג חטא או עוון, או בעבירה מסוג פשע המנויה בתוספת השישית (שלא ניתן להטיל בגינן כופר או קנס – כגון עבירות מס לדוגמה).

ככלל, הסדר מותנה נועד לחול על עבירות קלות או עבירות שבוצעו בנסיבות מקלות, גם בנסיבות הקשורות לביצוע העבירה וגם בנסיבות שאינן קשורות בהכרח בביצוע העבירה, לרבות נסיבות הקשורות לחשוד – מבצע העבירה.

הציעו לי לסיים ההליך בהסדר מותנה – מה עושים?

לקוחות רבים פונים למשרדנו מבולבלים לאחר שקיבלו זימון טלפוני והציעו להם להגיע וחתום על הסדר מותנה.

חשוב להבין, הסדר מותנה כמוהו כהסכם עם המדינה ויש לו השלכות של ממש על עתידכם. לתובע המטפל בהסדרים מותנים יש נסיון רב בהליכים פליליים ואינטרסים ציבוריים אשר לא פעם אינם מתיישבים עם האינטרסים הפרטיים שלכם.

על מנת לנתח נכון את מצבכם המשפטי בטרם תודו בחשדות הפליליים כנגדכם, כדי לנהל משא ומתן ולבוא בדברים עם התובע בעניינכם, להחליט אם להודות בחשדות הפליליים ולחתום על הסדר מותנה או לנהל את התיק בבית המשפט ולבקש זיכוי מלא, המלצתנו היא להתייעץ עם עורך דין פלילי מיד לאחר קבלת שיחת הטלפון או זימונכם לאחת מרשויות התביעה, עורך דין מומחה בדין הפלילי שיגן על זכויותיכם ויסביר לכם את מצבכם המשפטי.

תנאי סף מקדימים לביצוע הליך הסדר מותנה

  1. העונש מתאים לחשוד, ואינו כולל מאסר בפועל או מאסר שירוצה בדרך של עבודות שרות.
  2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה בגינה הושג ההסדר.
  3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה רשות.
  4. לא נערך הסדר מותנה עם החשוד בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר.
  5. קיומן של ראיות מספיקות להגשת כתב אישום בעבירה בגינה הושג ההסדר.

מהן הנסיבות בהן יוחלט על החלת הסדר מותנה?

רשות התביעה תחליט לסגור תיק פלילי בהסדר מותנה כאשר חלות על עבירה נסיבות אשר יובאו להלן. נסיבות אילו מטות את הכף מבחינת האינטרס הציבורי לסגור את התיק הפלילי כנגד החשוד בהסדר מותנה, אין צורך שיחולו כל הנסיבות המפורטות ודי שחלקן יחולו:

  1. נסיבות אישיות של החשוד: גיל החשוד; מידת הפגיעה הצפויה בחשוד או במשפחתו כתוצאה מקיומו של הליך פלילי כנגדו; התנהגותו החיובית של החשוד ותרומתו לחברה; נסיבות חיים קשות של החשוד; העדר עבר פלילי לחשוד.
  2. נסיבות ביצוע העבירה: לרבות העדר תכנון מוקדם לביצוע העבירה; הסיבות שהביאו את החשוד לבצע את העבירה; חלקו היחסי של החשוד בביצוע העבירה; מעשה חד פעמי; קיומו של קורבן עבירה יחיד; חלוף זמן רב מעת ביצוע העבירה.
  3. תוצאות העבירה: לרבות נזק לא רב אשר נגרם או צפוי היה להיגרם מביצוע העבירה.
  4. התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה: לרבות שיתוף פעולה של החשוד עם רשויות אכיפת החוק; הודאת החשוד ונטילת אחריות על מעשיו; חרטה של החשוד על מעשיו; מאמצים שנעשו על-ידי החשוד לחזור למוטב; מאמצים שנעשו על-ידי החשוד לתיקון תוצאות העבירה או לפיצוי הנזק שנגרם ממנה.
  5. נסיבות מקלות אחרות: אשר יש בהן להטות את הכף מבחינת האינטרס הציבורי לסגירת התיק בהסדר מותנה.

כאמור, לא מדובר ברשימה סגורה של נסיבות ואין צורך שכל הנסיבות יחולו על מנת לקבוע כי העניין מתאים להסדר מותנה.

עורך דין פלילי מומחה לליווי בהסדר מותנה

משרד שאול-רן ושות׳ מלווה לקוחות רבים בהליכי הסדר מותנה מול רשויות התביעה השונות. הסדר מותנה הוא הליך אשר יש לו השלכות הרות גורל על עתידכם, בין אם בחרתם להודות בחשדות הפליליים ולקבל את תנאי ההסדר ובין אם החלטתם שלא וברצונכם לנהל משפט להוכיח את חפותכם המלאה.

כדי להבין את ההשלכות והמשמעויות של כל בחירה, הסיכויים והסיכונים, כדי לנהל משא ומתן אשר יוביל לבסוף לפגיעה המועטה ביותר בזכויותיכם ובעתידכם, מומלץ לפנות לייעוץ עו”ד פלילי מומחה!

עורך הדין אשר בקיא בהליכים הפליליים ובכוחו לבוא בדברים עם רשויות התביעה ולפרט בפניכם את הסיכונים והסיכויים בכל דרך שתבחרו. לייעוץ משפטי והגנה על זכויותיכם פנו למשרדנו בטלפון 03-7773333.

חייג עכשיו