ערעור פלילי

עורך דין לערעור פלילי

בית המשפט קבע שאתה אשם בעבירה פלילית על לא עוול בכפך? הוטל עליך עונש כבד מן הראוי? אתה רשאי להגיש ערעור פלילי לבית המשפט שמעל ולדרוש את שינוי ההחלטה של בית המשפט. בין היתר, ניתן להגיש ערעור על עצם ההרשעה או על עצם הזיכוי בתיק הפלילי, ואף ניתן להגיש ערעור על חומרת העונש או קולת העונש, ולבקש הקלה או החמרה בו, בהתאם לעניין.

עורך דין פלילי אלעד שאול, שותף מסייד בפירמת עורכי הדין הפליליים אלעד שאול ושות', יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, מסביר כל מה שצריך לדעת על הגשת ערעור פלילי.

 

ערעור בהליך הפלילי

בהליך הפלילי ניתן להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט תוך הזמן הקבוע בחוק, על מנת שבית משפט בכיר יותר יבחן את תקינות ההחלטה מבחינה משפטית. במסגרת הערעור, יכול המערער לבקש מבית המשפט לבטל את פסק הדין של בית המשפט קמא, ולזכות אותו מכל אשמה. כמו כן, יכול המערער לבקש מבית המשפט להקל בעונש שנגזר עליו על ידי בית המשפט קמא.

ערעור פלילי יכול להגיש נאשם לעניין עצם הרשעתו (מציאתו אשם) ו/או לעניין חומרת העונש בבקשה להקל בעונש. מן העבר השני, התביעה רשאית אף היא להגיש ערעור פלילי במידה והנאשם זוכה מאשמה ו/או אם העונש שהוטל עליו קל מדי לטעמה. סעיף 17 לחוק יסוד: השפיטה קובע שניתן להגיש ערעור על פסק דין שניתן בערכאה ראשונה, כאשר ערעור על פסק דין יוגש לערכאה אחת למעלה.

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח חדש), התשמ"ב-1982 מסדיר את הכללי הנוגעים להגשת הערעור וסדרי הדין בו ובין היתר את מועדי הגשת הערעור ואופן שמיעתו.

 

לאיזה בית משפט מגישים ערעור פלילי?

התשובה תלויה בבית המשפט שבו ניתנה ההחלטה שעליה מערערים. במידה ופסק הדין ניתן על ידי בית המשפט השלום, יש להגיש את הערעור הפלילי לבית המשפט המחוזי באותו מחוז. כך למשל, אם בית המשפט השלום בתל אביב הרשיע נאשם, יוגש הערעור הפלילי לבית המשפט המחוזי בתל אביב. מנגד, אם ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי, אזי יש להגיש ערעור פלילי לבית המשפט העליון אשר מקום מושבו בירושלים.

ברוב המקרים יתקיים הדיון בערעור בפני הרכב של שלושה שופטים, להוציא מקרים חריגים ותיקים שונים ובניהם ערעורים בתיקי תעבורה.

 

תוך כמה זמן צריך להגיש את הערעור?

סעיף 199 לחוק סדר הדין הפלילי קובע:

"199. התקופה להגשת הערעור היא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים – מיום מתן הנימוקים; היתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות תוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן הרשות." משמע, ערעור פלילי יש להגיש תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין. הדבר נכון כל אימת שהערעור ניתן בזכות.אם מדובר בערעור ברשות, יש להגיש בקשת רשות ערעור פלילי (רע"פ) תוך 45 ימים, ואם תינתן הרשות לערער יוגשו נימוקי הערעור תוך 30 ימים נוספים.

סעיף 198 לחוק סדר הדין הפלילי קובע:

"198. ערעור, בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים (בפרק זה – בית המשפט), אם במישרין ואם באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור." משמע, ערעור פלילי יוגש באמצעות הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו עתיד להישמע הערעור. הגשת ערעור ללא נימוקים עשוי להוביל לדחיית הערעור.

לסיכומו של עניין, אם ניתן פסק דין בבית משפט השלום, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים. אם ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון תוך 45 ימים. אם מבקשים לערער על החלטה של בית המשפט המחוזי בערעור, יש לבקש רשות לערער בפני בית המשפט העליון תוך 45 ימים, ואם תינתן הרשות, להגיש נימוקים בתוך 30 יום.

 

ערעור על הרשעה בפלילים (ערעור על הכרעת הדין)

סוג ערעור ראשון ומרכזי ביותר בהליך הפלילי הוא ערעור נאשם על עצם ההרשעה בפלילים. כאשר נאשם עומד לדין פלילי, ובית המשפט מוצא כי הוא אשם בביצוע עבירה פלילית – הוא מרשיע אותו (מלשון ר.ש.ע) במסגרת הליך שנקרא "הכרעת הדין", ובכך מצמיד לו אות קלון בדמות רישום פלילי והסטיגמה הנלווית אליו.

לכל נאשם יש זכות לערער על הכרעת הדין בפלילים לבית המשפט הגבוה יותר, לטעון כי בית המשפט טעה בכך שהרשיע אותו ולבקש מבית המשפט הדן בערעור להתערב בפסק הדין ולהורות על זיכוי המערער או על ביטול פסק הדין. כאמור לעיל, נאשם שהורשע בבית המשפט השלום רשאי להגיש ערעור על הרשעתו לבית המשפט המחוזי. נאשם שהורשע בבית המשפט המחוזי, רשאי להגיש ערעור על הרשעתו לבית המשפט העליון.

סוג ערעור שני ומרכזי בהחלט בהליך הפלילי הוא ערעור המדינה על זיכוי הנאשם. גם למדינה יש זכות להגיש ערעור כאשר בית המשפט מחליט במסגרת הכרעת הדין לזכות את הנאשם. כמו בערעור מצד הנאשם, על המדינה להגיש הודעת ערעור ונימוקי ערעור בתוך 45 ימים, שאם לא תעשה כן יהפוך פסק הדין לחלוט והנאשם יוכל להמשיך בחייו ללא כל חשש.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ערעור על חומרת העונש (ערעור על גזר הדין)

סוג נוסף של ערעור הנהוג ביותר בבתי המשפט בישראל, הוא ערעור נאשם על חומרת העונש. לאחר הרשעתו של נאשם, בית המשפט גוזר עליו עונש בהליך המכונה "גזר הדין". כאשר נאשם מקבל עונש כבד ולא מידתי בעיניו, הוא רשאי לערער על חומרת העונש לבית המשפט הגבוה יותר.

חשוב להדגיש, ניתן להגיש ערעור על הכרעת הדין ועל גזר הדין יחד, וניתן להגיש ערעור על גזר הדין בלבד, מבלי שבית המשפט שדן בערעור יצטרך לפסוק לעניין אשמתו של המערער אלא רק לעניין גובה העונש. גם בערעור על גזר הדין יש למדינה את הזכות להגיש ערעור מטעם המדינה על קולת העונש.

משמע, כאשר נאשם מורשע בהליך הפלילי במסגרת הכרעת הדין, ובגזר הדין בית המשפט גוזר עליו עונש קל מידי לדעת המדינה, היא רשאית להגיש על כך ערעור לבית המשפט הגבוה יותר ולדרוש שיחמיר את עונשו של הנאשם.

 

אם הגשתי ערעור על העונש, בית המשפט יכול להחמיר את העונש?

לא! נאשם בהליך הפלילי יכול להגיש ערעור על חומרת הענש מבלי לחשוש שבית המשפט שדן בערעור יחמיר את עונשו. כך למשל, אם נגזר על נאשם עונש מאסר בפועל של 12 חודשים, הוא רשאי להגיש ערעור על חומרת העונש, ובית המשפט רשאי לבצע אחד משניים; 1) לקבל את הערעור ולהפחית את העונש, 2) לדחות את הערעור ולהותיר את העונש כמו שהוא.

הדרך היחידה להחמיר את עונשו של נאשם בהליך הפלילי היא באמצעות ערעור מצד המדינה על קלות העונש. משמע, אם המדינה רוצה שעונשו של הנאשם יוחמר, היא חייבת לנקוט פעולה אקטיבית ולהגיש בעצמה ערעור העונש הקל שנגזר על הנאשם. אם המדינה לא מגישה ערעור, היא לא יכולה לבוא ולטעון במסגרת ערעור מצד הנאשם שעונשו קל מידי.

 

ערעור לבית המשפט המחוזי או העליון?

זהותו של בית המשפט הדן בערעור נגזרת באופן ישיר מזהות בית המשפט שדן בתיק המקורי. אם תיק פלילי נדון והוכרע בבית המשפט השלום, יש להגיש את הערעור לבית משפט המחוזי באותו מחוז בו נמצא בית המשפט השלום. כך למשל, תיק שהתנהל בבית משפט השלום בירושלים, הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים (מחוז ירושלים).

תיק שהתנהל בבית משפט השלום באשדוד, הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (מחוז הדרום) ואילו תיק שהתנהל בבית משפט השלום בעכו הערעור יוגש ויתנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה (מחוז חיפה). כאשר התיק העיקרי מתנהל בבית המשפט המחוזי, הערעור על הכרעת הדין ו/או על גזר הדין יוגש אך ורק לבית המשפט העליון שמקום מושבו בירושלים.

 

האם ניתן לערער על החלטות ביניים בהליך הפלילי?

ככלל לא! בשונה מההליך האזרחי, במשפט הפלילי לא ניתן להגיש ערעור על החלטות טכניות שניתנו במהלך ההליך ויש להמתין לסוף ההליך, ולערער עליהן במסגרת ערעור על פסק הדין כולו. כך למשל, לא ניתן לערער על החלטות בית משפט לעניין מועדי דיון, החלטה להזמין עדים וכדומה.

ואולם, ישנם הליכים רבים במהלך ההליך הפלילי שניתן לערור עליהם בהחלט! בין היתר, החלטה של בית משפט לעניין מעצר של חשוד, שחרור ממעצר, מעצר עד תום ההליכים, תנאי שחרור, שינוי בתנאי השחרור והחלטות מהותיות הנוגעות לחירותו של הנאשם ולמניעת עיוות דין ניתן לתקוף באמצעות הליך שנקרא ערר פלילי, במסגרתו מוגשת עתירה לבית המשפט הגבוה בדרגתו על מנת לבחון פגיעה בנאשם ובחירותו.

 

עורך דין מומחה לערעורים פליליים

ערעור פלילי הוא הליך קריטי ורגיש מאוד אשר קובע את עתידו, חירותו וגורלו של המערער. לכן מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי המומחה לערעורים ולניהול הליכים פליליים בערכאות גבוהות, בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון. עורך דין פלילי אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד אלעד שאול ושות' הם מעורכי הדין המובילים בישראל בתחום הערעורים הפליליים.

עו"ד שאול יוצא פרקליטות תל-אביב. במשרד צוות עורכי דין יוצא רשויות התביעה, תובעים משטרתיים בעבר, יועצים משפטיים ברשות המיסים ובפרקליטות המדינה. הייצוג המשפטי האיכותי שמעניק צוות המשרד מוביל לא אחת לזיכוי בהליכי הערעור ובמקרים אחרים להקלה משמעותית בעונש במסגרת ערעור פלילי.

משרדנו מייצג חשודים ונאשמים נורמטיביים בלבד, ומתאפיין בקהל לקוחות "עילית" ובניהם פוליטיקאים, עורכי דין, רופאים, בכירים במשק הישראלי ורואי חשבון.

ערעור פלילי

5 מתוך 5 - (14 הצבעות)
שאלות ותשובות
ערעור פלילי מוגש באחד משני מקרים: הראשון, כאשר נאשם הורשע או זוכה בבית המשפט ומי מהצדדים רוצה לערער על ההחלטה. השני, כאשר הוטל עונש על הנאשם ומי מהצדדים רוצה לערער על חומר העונש או על עצם היותו קל מדי.
גם הנאשם רשאי להגיש ערעור פלילי וגם התביעה (הפרקליטות או התביעה המשטרתית).
אם מערערים על החלטת בית משפט שלום – הערעור מוגש לבית המשפט המחוזי של אותו מחוז. אם הערעור הוא על החלטת בית המשפט המחוזי – הערעור יוגש לבית המשפט העליון בירושלים.
סיכויי ההצלחה תלויים בחומר הראיות, דרך ניהול ההליך הפלילי בערכאה הראשונה ומגוון שיקולים נוספים. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בנושא.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ערעור פלילי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה