ערעור פלילי

עורך דין לערעור פלילי

בית המשפט קבע שאתה אשם בעבירה פלילית על לא עוול בכפך? הוטל עליך עונש כבד מן הראוי? אתה רשאי להגיש ערעור פלילי לבית המשפט שמעל ולדרוש את שינוי ההחלטה של בית המשפט. בין היתר, ניתן להגיש ערעור על עצם ההרשעה או על עצם הזיכוי בתיק הפלילי, ואף ניתן להגיש ערעור על חומרת העונש או קולת העונש, ולבקש הקלה או החמרה בו, בהתאם לעניין.

עורך דין פלילי אלעד שאול, שותף מסייד בפירמת עורכי הדין הפליליים אלעד שאול ושות', יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, מסביר כל מה שצריך לדעת על הגשת ערעור פלילי.

 

ערעור בהליך הפלילי

בהליך הפלילי ניתן להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט תוך הזמן הקבוע בחוק, על מנת שבית משפט בכיר יותר יבחן את תקינות ההחלטה מבחינה משפטית. במסגרת הערעור, יכול המערער לבקש מבית המשפט לבטל את פסק הדין של בית המשפט קמא, ולזכות אותו מכל אשמה. כמו כן, יכול המערער לבקש מבית המשפט להקל בעונש שנגזר עליו על ידי בית המשפט קמא.

ערעור פלילי יכול להגיש נאשם לעניין עצם הרשעתו (מציאתו אשם) ו/או לעניין חומרת העונש בבקשה להקל בעונש. מן העבר השני, התביעה רשאית אף היא להגיש ערעור פלילי במידה והנאשם זוכה מאשמה ו/או אם העונש שהוטל עליו קל מדי לטעמה. סעיף 17 לחוק יסוד: השפיטה קובע שניתן להגיש ערעור על פסק דין שניתן בערכאה ראשונה, כאשר ערעור על פסק דין יוגש לערכאה אחת למעלה.

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח חדש), התשמ"ב-1982 מסדיר את הכללי הנוגעים להגשת הערעור וסדרי הדין בו ובין היתר את מועדי הגשת הערעור ואופן שמיעתו.

 

לאיזה בית משפט מגישים ערעור פלילי?

התשובה תלויה בבית המשפט שבו ניתנה ההחלטה שעליה מערערים. במידה ופסק הדין ניתן על ידי בית המשפט השלום, יש להגיש את הערעור הפלילי לבית המשפט המחוזי באותו מחוז. כך למשל, אם בית המשפט השלום בתל אביב הרשיע נאשם, יוגש הערעור הפלילי לבית המשפט המחוזי בתל אביב. מנגד, אם ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי, אזי יש להגיש ערעור פלילי לבית המשפט העליון אשר מקום מושבו בירושלים.

ברוב המקרים יתקיים הדיון בערעור בפני הרכב של שלושה שופטים, להוציא מקרים חריגים ותיקים שונים ובניהם ערעורים בתיקי תעבורה.

 

תוך כמה זמן צריך להגיש את הערעור?

סעיף 199 לחוק סדר הדין הפלילי קובע:

"199. התקופה להגשת הערעור היא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים – מיום מתן הנימוקים; היתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות תוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן הרשות." משמע, ערעור פלילי יש להגיש תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין. הדבר נכון כל אימת שהערעור ניתן בזכות.אם מדובר בערעור ברשות, יש להגיש בקשת רשות ערעור פלילי (רע"פ) תוך 45 ימים, ואם תינתן הרשות לערער יוגשו נימוקי הערעור תוך 30 ימים נוספים.

סעיף 198 לחוק סדר הדין הפלילי קובע:

"198. ערעור, בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים (בפרק זה – בית המשפט), אם במישרין ואם באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור." משמע, ערעור פלילי יוגש באמצעות הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו עתיד להישמע הערעור. הגשת ערעור ללא נימוקים עשוי להוביל לדחיית הערעור.

לסיכומו של עניין, אם ניתן פסק דין בבית משפט השלום, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים. אם ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון תוך 45 ימים. אם מבקשים לערער על החלטה של בית המשפט המחוזי בערעור, יש לבקש רשות לערער בפני בית המשפט העליון תוך 45 ימים, ואם תינתן הרשות, להגיש נימוקים בתוך 30 יום.

 

ערעור על הרשעה בפלילים (ערעור על הכרעת הדין)

סוג ערעור ראשון ומרכזי ביותר בהליך הפלילי הוא ערעור נאשם על עצם ההרשעה בפלילים. כאשר נאשם עומד לדין פלילי, ובית המשפט מוצא כי הוא אשם בביצוע עבירה פלילית – הוא מרשיע אותו (מלשון ר.ש.ע) במסגרת הליך שנקרא "הכרעת הדין", ובכך מצמיד לו אות קלון בדמות רישום פלילי והסטיגמה הנלווית אליו.

לכל נאשם יש זכות לערער על הכרעת הדין בפלילים לבית המשפט הגבוה יותר, לטעון כי בית המשפט טעה בכך שהרשיע אותו ולבקש מבית המשפט הדן בערעור להתערב בפסק הדין ולהורות על זיכוי המערער או על ביטול פסק הדין. כאמור לעיל, נאשם שהורשע בבית המשפט השלום רשאי להגיש ערעור על הרשעתו לבית המשפט המחוזי. נאשם שהורשע בבית המשפט המחוזי, רשאי להגיש ערעור על הרשעתו לבית המשפט העליון.

סוג ערעור שני ומרכזי בהחלט בהליך הפלילי הוא ערעור המדינה על זיכוי הנאשם. גם למדינה יש זכות להגיש ערעור כאשר בית המשפט מחליט במסגרת הכרעת הדין לזכות את הנאשם. כמו בערעור מצד הנאשם, על המדינה להגיש הודעת ערעור ונימוקי ערעור בתוך 45 ימים, שאם לא תעשה כן יהפוך פסק הדין לחלוט והנאשם יוכל להמשיך בחייו ללא כל חשש.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ערעור על חומרת העונש (ערעור על גזר הדין)

סוג נוסף של ערעור הנהוג ביותר בבתי המשפט בישראל, הוא ערעור נאשם על חומרת העונש. לאחר הרשעתו של נאשם, בית המשפט גוזר עליו עונש בהליך המכונה "גזר הדין". כאשר נאשם מקבל עונש כבד ולא מידתי בעיניו, הוא רשאי לערער על חומרת העונש לבית המשפט הגבוה יותר.

חשוב להדגיש, ניתן להגיש ערעור על הכרעת הדין ועל גזר הדין יחד, וניתן להגיש ערעור על גזר הדין בלבד, מבלי שבית המשפט שדן בערעור יצטרך לפסוק לעניין אשמתו של המערער אלא רק לעניין גובה העונש. גם בערעור על גזר הדין יש למדינה את הזכות להגיש ערעור מטעם המדינה על קולת העונש.

משמע, כאשר נאשם מורשע בהליך הפלילי במסגרת הכרעת הדין, ובגזר הדין בית המשפט גוזר עליו עונש קל מידי לדעת המדינה, היא רשאית להגיש על כך ערעור לבית המשפט הגבוה יותר ולדרוש שיחמיר את עונשו של הנאשם.

 

אם הגשתי ערעור על העונש, בית המשפט יכול להחמיר את העונש?

לא! נאשם בהליך הפלילי יכול להגיש ערעור על חומרת הענש מבלי לחשוש שבית המשפט שדן בערעור יחמיר את עונשו. כך למשל, אם נגזר על נאשם עונש מאסר בפועל של 12 חודשים, הוא רשאי להגיש ערעור על חומרת העונש, ובית המשפט רשאי לבצע אחד משניים; 1) לקבל את הערעור ולהפחית את העונש, 2) לדחות את הערעור ולהותיר את העונש כמו שהוא.

הדרך היחידה להחמיר את עונשו של נאשם בהליך הפלילי היא באמצעות ערעור מצד המדינה על קלות העונש. משמע, אם המדינה רוצה שעונשו של הנאשם יוחמר, היא חייבת לנקוט פעולה אקטיבית ולהגיש בעצמה ערעור העונש הקל שנגזר על הנאשם. אם המדינה לא מגישה ערעור, היא לא יכולה לבוא ולטעון במסגרת ערעור מצד הנאשם שעונשו קל מידי.

 

ערעור לבית המשפט המחוזי או העליון?

זהותו של בית המשפט הדן בערעור נגזרת באופן ישיר מזהות בית המשפט שדן בתיק המקורי. אם תיק פלילי נדון והוכרע בבית המשפט השלום, יש להגיש את הערעור לבית משפט המחוזי באותו מחוז בו נמצא בית המשפט השלום. כך למשל, תיק שהתנהל בבית משפט השלום בירושלים, הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים (מחוז ירושלים).

תיק שהתנהל בבית משפט השלום באשדוד, הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (מחוז הדרום) ואילו תיק שהתנהל בבית משפט השלום בעכו הערעור יוגש ויתנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה (מחוז חיפה). כאשר התיק העיקרי מתנהל בבית המשפט המחוזי, הערעור על הכרעת הדין ו/או על גזר הדין יוגש אך ורק לבית המשפט העליון שמקום מושבו בירושלים.

 

האם ניתן לערער על החלטות ביניים בהליך הפלילי?

ככלל לא! בשונה מההליך האזרחי, במשפט הפלילי לא ניתן להגיש ערעור על החלטות טכניות שניתנו במהלך ההליך ויש להמתין לסוף ההליך, ולערער עליהן במסגרת ערעור על פסק הדין כולו. כך למשל, לא ניתן לערער על החלטות בית משפט לעניין מועדי דיון, החלטה להזמין עדים וכדומה.

ואולם, ישנם הליכים רבים במהלך ההליך הפלילי שניתן לערור עליהם בהחלט! בין היתר, החלטה של בית משפט לעניין מעצר של חשוד, שחרור ממעצר, מעצר עד תום ההליכים, תנאי שחרור, שינוי בתנאי השחרור והחלטות מהותיות הנוגעות לחירותו של הנאשם ולמניעת עיוות דין ניתן לתקוף באמצעות הליך שנקרא ערר פלילי, במסגרתו מוגשת עתירה לבית המשפט הגבוה בדרגתו על מנת לבחון פגיעה בנאשם ובחירותו.

 

עורך דין מומחה לערעורים פליליים

ערעור פלילי הוא הליך קריטי ורגיש מאוד אשר קובע את עתידו, חירותו וגורלו של המערער. לכן מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי המומחה לערעורים ולניהול הליכים פליליים בערכאות גבוהות, בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון. עורך דין פלילי אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד אלעד שאול ושות' הם מעורכי הדין המובילים בישראל בתחום הערעורים הפליליים.

עו"ד שאול יוצא פרקליטות תל-אביב. במשרד צוות עורכי דין יוצא רשויות התביעה, תובעים משטרתיים בעבר, יועצים משפטיים ברשות המיסים ובפרקליטות המדינה. הייצוג המשפטי האיכותי שמעניק צוות המשרד מוביל לא אחת לזיכוי בהליכי הערעור ובמקרים אחרים להקלה משמעותית בעונש במסגרת ערעור פלילי.

משרדנו מייצג חשודים ונאשמים נורמטיביים בלבד, ומתאפיין בקהל לקוחות "עילית" ובניהם פוליטיקאים, עורכי דין, רופאים, בכירים במשק הישראלי ורואי חשבון.

ערעור פלילי

4.9 מתוך 5 - (15 הצבעות)
שאלות ותשובות
ערעור פלילי מוגש באחד משני מקרים: הראשון, כאשר נאשם הורשע או זוכה בבית המשפט ומי מהצדדים רוצה לערער על ההחלטה. השני, כאשר הוטל עונש על הנאשם ומי מהצדדים רוצה לערער על חומר העונש או על עצם היותו קל מדי.
גם הנאשם רשאי להגיש ערעור פלילי וגם התביעה (הפרקליטות או התביעה המשטרתית).
אם מערערים על החלטת בית משפט שלום – הערעור מוגש לבית המשפט המחוזי של אותו מחוז. אם הערעור הוא על החלטת בית המשפט המחוזי – הערעור יוגש לבית המשפט העליון בירושלים.
סיכויי ההצלחה תלויים בחומר הראיות, דרך ניהול ההליך הפלילי בערכאה הראשונה ומגוון שיקולים נוספים. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בנושא.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ערעור פלילי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!