תחומי התמחות

  • home
  • שימוש במידע פנים | עורך דין ניירות ערך

שימוש במידע פנים | עורך דין ניירות ערך

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

על עבירת שימוש במידע פנים בחוק ניירות ערך

אחת העבירות המרכזיות בחוק ניירות ערך תשכ”ח-1968, היא עבירת שימוש במידע פנים. עבירת שימוש במידע פנים מעוגנת בפרק ח׳ לחוק ניירות ערך אשר כותרתו הגבלת השימוש במידע פנים. עורך דין אלעד רן, שותף מייסד במשרד שאול-רן ושות’, בעל ניסיון רב בייצוג בתיקי ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו בתחום ניירות ערך על עבירת השימוש במידע פנים.

שימוש במידע פנים

ההגדרה בחוק ניירות ערך – מידע פנים

מידע פנים מוגדר בסעיף 52א לחוק ניירות ערך כך :  

מידע פנים” – מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו ;”

יש לשים לב, על מנת לבסס את ביצוע העבירה כנגד מבצע העבירה – צריך לקבוע שהמידע היה לא פומבי ולא ידוע לציבור. שאחרת, ״איש הפנים״ לא מספק כל מידע פנימי שלא היה ידוע ולא מספק כל יתרון למקבל המידע.

בנוסף, המידע צריך להיות מהותי, ואולם, קיים קושי רב בשאלה מהו “מידע מהותי”, באיזה שלב ובאילו נסיבות הופך מידע ל-“מהותי”. ניתן לפרש את המונח מידע מהותי כמידע שאם היה נודע היה גורם לשינוי ״משמעותי״ במחיר ניירות הערך של החברה ונגזריהם. 

השאלה, מהו מידע “מהותי” עוברת כחוט השני בפסיקה בעבירות השימוש במידע פנים ושאלה זו היא נושא למחלוקות רבות.

ההגדרה בחוק ניירות ערך – מיהו איש פנים בחברה

ההגדרה בחוק ל-״איש פנים” בחברה, מובאת כלשונה –

(1)   דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום הקובע או תוך ששת החדשים שקדמו לו; לענין זה, “היום הקובע” – היום שבו נעשה שימוש במידע פנים;

(2)   בן משפחה של אחד המנויים בפסקה (1);

(3)   תאגיד בשליטתו של אחד המנויים בפסקאות (1) ו-(2);

סעיף 52א(1) לחוק ניירות ערך, מגדיר מיהו איש פנים בחברה, החוק מכיל הגדרה רחבה, איש פנים יכול להיות – מנהל, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי או כל אדם אחר שמעמדו, תפקידו או קשריו בחברה נתנו לו גישה למידע פנים. בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, גם בן משפחה של כל אחד מאותם בעלי תפקידים יכול להיחשב איש פנים.

עוד קובע סעיף 52א(1) לחוק ניירות ערך, שאותה גישה למידע פנים, אינה חייבת להיות בהכרח ביום שבו נעשה השימוש במידע הפנים (החוק מגדיר זאת – ״היום הקובע״), החוק מרחיב את תחולתו וקובע כי גם אם הייתה לאותו ״משתמש במידע פנים״ גישה למידע הפנים בתוך ששת החודשים שקדמו לביצוע/שימוש, באותו מידע, הרי נעברה עבירה.

כאמור, חוק ניירות ערך מרחיב את תחולת ההגדרה של ״איש פנים״ אף יותר, וכולל בה לא רק את ״איש הפנים״ עצמו כמבצע העבירה, אלא מוסיף גם את בני משפחתם אם יעשו שימוש במידע הפנימי שנמסר להם על ידי אותו ״איש פנים״ (״בן משפחה״ – בן זוג, אח, הורה, הורה של הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) וכן תאגידים בשליטתו או בשליטת בן משפחתו.

הסיבה לכך ברורה, למנוע מאותו ״איש פנים״ בחברה לעשות שימוש ולהעביר את המידע הפנימי למקורביו ובני משפחתו, ובכך בעצם לבצע עקיפה של האיסור בחוק ניירות ערך לשימוש במידע פנים.

יש לשים לב, עבירת השימוש במידע פנים אינה דורשת כל רכיב תוצאתי. כלומר, אין זה משנה אם אכן נוצר לאותו ״איש הפנים״ רווח אישי או לא כדי להוכיח את התקיימות העבירה – די בכך שהנסיבות יעידו כי נעשה שימוש בלתי הוגן באותו מידע פנים. 

ניתן לסכם, כי העקרון הראשי שמנחה החוק והפסיקה בנוגע לאנשי פנים היא בחינה מהותית של נגישותם למידע פנים. כאשר למאן דהו יש יכולת להגיע לאותו מידע – מכוח מעמדו, מכוח קרבתו לבעל תפקיד, מכוח תפקידו, מכורח הנסיבות או מכל סיבה אחרת, הרי קיימת הצדקה לסווגו בתור איש פנים, בשל האפשרות הקיימת, להשתמש במידע לשם תועלתו האישית. 

מהו שימוש במידע פנים?

השימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך יכול להתחלק לשניים – מסחר (was שימוש של ממש) או מסירה לאחר לצורך מסחר שלו. שתי דרכי שימוש אלו הן אסורות על פי החוק (סעיף 52 ב׳ לחוק ניירות ערך).

חוק ניירות ערך מבצע הבחנה בדבר פעולת השימוש במידע פנים ומחלקה לשלוש קטגוריות עיקריות :

איש פנים שמשתמש במידע פנים עבירה לפי סעיף 52ג׳ לחוק ניירות ערך אשר עונשה עד 5 שנות מאסר.

איש פנים שמוסר מידע פנים לאיש חוץ (מידע אשר הגיע לידיו) איש הפנים עובר עבירה לפי סעיף 52ג׳ שעונשה כאמור עד 5 שנות מאסר. איש החוץ (מקבל המידע), אם עשה שימוש במידע שנמסר לו, עובר עבירה לפי סעיף 52ד׳ לחוק ניירות ערך, שהעונש בצידה עד שנתיים מאסר, אם הוכח כי ידע שהמידע הועבר לו על-ידי איש פנים.

איש חוץ (שקיבל מידע מאיש פנים) ומוסר מידע פנים לאיש חוץ איש החוץ הראשון עובר עבירה לפי סעיף 52ד׳ כמוסבר לעיל. לגבי איש החוץ השני (שקיבל את המידע מאיש החוץ) הפסיקה בישראל טרם קבעה ששימוש על-ידו בעבירה יהווה עבירה.

למי יינתן פטור מאחריות פלילית בחוק ניירות ערך

כדי להבחין בין שימוש במידע פנים בעל אופי פלילי לבין שימוש תמים במידע, יצר המחוקק הגנות אפשריות בסעיף 52ז׳ לחוק ניירות ערך. אם מתקיימת אחת ההגנות לא תוטל אחריות פלילית על אדם הנחשד בביצוע עבירת השימוש במידע פנים בידי איש פנים וכן לא על עבירת השימוש במידע שמקורו באיש פנים.

אולם, על אותו אדם נטל הראיה להוכיח זאת, בשונה ממצב ״רגיל״ בהליך פלילי, בו נטל ההוכחה להוכחת אשמתו של אדם רובץ לפתחה של מדינת ישראל, עת מוגש כתב אישום כנגד נאשם.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה להיוועצות בעורך דין פלילי, מומחה בעבירות ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, שידע לייעץ ולהגן על זכויותיכם, יידע לבחון את חומר הראיות ואף להציג לרשויות החקירה את אותם חומרים אשר יש בהם כדי להוכיח את חפותכם, ולהראות כי עומדות לצידכם ההגנות הקבועות בחוק ניירות ערך.

הגנות בסעיף 52ז׳ לחוק ניירות ערך.

לא ישא אדם באחריות פלילית, ולא יחוב לפי סעיף 52ג׳(א), 52ד׳ או לפי סעיף 52ח׳, אם הוכיח אחת מאלה:

52ז(א׳)(1) המטרה היחידה של העסקה שעשה היתה רכישת מניות הכשרה אשר על פי תקנות החברה נדרש דירקטור לרכוש כתנאי למנויו;

(2) העסקה שעשה הינה פעולה בתום לב במסגרת ביצוע תפקידו כמפרק, ככונס נכסים או כנאמן בפשיטת רגל או לשם מימוש בטוחות;

(3) העסקה שעשה הינה ביצוע בתום לב של חוזה חיתום;

(4) מטרת השימוש במידע פנים לא היתה, או בעיקרה לא היתה, עשיית ריווח או מניעת הפסד לעצמו או לאחר;

(5) הוא התקשר בעסקה בקשר לניירות ערך של החברה שעל אודותיה יש לו מידע פנים או בקשר לניירות ערך אחרים שניירות ערך של החברה הם נכס בסיס שלהם כשלוחו של אחר, בלא שהפעיל את שיקול דעתו ובלא שמסר מידע או חוות דעת שהיה בהם כדי להביא להתקשרות בעסקה;

(6) העסקה שעשה היא עסקה מחוץ לבורסה עם אדם שגם בידו היה מצוי מידע הפנים;

(7) העסקה נעשתה בעד איש הפנים על ידי נאמן הפועל על דרך של נאמנות עיוורת; לענין זה, “נאמנות עיוורת” – נאמנות המופעלת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן וללא התערבותו של איש הפנים;

(8) בנסיבות העניין היתה הצדקה לביצוע העסקה.

52ז(ב׳) כמו כן, לא ישא תאגיד באחריות פלילית לפי פרק זה ולא יחוב לפי סעיף 52ג(א), 52ד׳ או לפי סעיף 52ח׳, אף על פי שלדירקטור או לעובדו יש גישה למידע פנים או שמצוי בידו מידע פנים הנוגע לתאגיד שנייר הערך שלו או נייר ערך אחר שנייר ערך של החברה הוא נכס בסיס שלו הוא נושא העסקה או חוות הדעת, אם הוכיח שלא הדירקטור או העובד שבידו המידע החליט להתקשר בעסקה או לתת את חוות הדעת ושיש הסבר סביר לביצוע העסקה או למתן חוות הדעת.

מחלקת ניירות ערך וצווארון לבן במשרד שאול-רן ושות’ מזוהה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון במתן ייעוץ וייצוג בתיקי ניירות ערך ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק “4000” הידוע.

משרדנו מייצג ומייעץ ללקוחות המשרד בהליכים פליליים ומנהליים מול הרשות לניירות ערך, ניתן לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי במספר 03-7773333.

עורך דין ניירות ערך מומחה

עורך דין אלעד רן, שותף מייסד במשרד שאול-רן ושות’, עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בייצוג בתיקי ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו בתחום ניירות ערך על עבירת שימוש במידע פנים בחוק ניירות ערך .

עו”ד אלעד רן יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, בעברו תובע בפרקליטות מחוז מרכז ותובע ביחידת התביעות של משטרת ישראל.

בשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים,הפרקליטות, רשות המיסים, וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל. 

עו”ד אלעד רן, חבר הועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין וכן חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין. מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי בפורומים שונים, בפני עורכי דין ורואי חשבון.

חייג עכשיו