מעשה מגונה

מעשה מגונה היא אחת מעבירות המין הנפוצות והחמורות בחוק הפלילי הישראלי. במאמר שלפניכם נסקור את העבירה, היסודות שלה והעונש הצפוי למי שמבצע את עבירת המין החמורה הזו, בהתאם לנסיבות השונות של המקרה.

מהו מעשה מגונה?

תיקון 122 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 משנת 2016, לסעיף 348(ג) לחוק, מגדיר מעשה מגונה כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. מעשה זה הופך לעבירת מין כאשר הוא נעשה ללא הסכמה בוגרת של אחד מן הצדדים לאקט. העבירה מוגדרת בחוק העונשין בסעיף 348 על תתי הסעיפים שבו, כמו כן, יש אזכור לעבירת המעשה המגונה גם בחוק למניעת הטרדה מינית.

ההגדרה של העבירה באדם היא הגדרה רחבה מאוד ויכולה לכלול מגוון רחב של מעשים בעלי אופי מיני כגון: נשיקה, מגע בחזה, באיברי המין או בכל איבר אחר בגוף, ליטוף, חיבוק וכדומה. ניתן לקבוע אם התנהגות מסוימת היא מעשה מגונה לפי נסיבות הביצוע ואופי ההתנהגות עצמה, כך למשל, הוצאת איבר מין בציבור עלולה להוות עבירת מעשה מגונה בפומבי, אך אם חושף האיבר מפנה אותו כלפי אישה ספציפית הדבר יהווה מעשה מגונה באותה אישה.

החוק אם כן קובע שכל מעשה שנעשה לשם סיפוק מיני של העושה, או לשם ביזוי מיני של הקורבן – יהווה מעשה מגונה. קיימת משמעות מכרעת לאיך מפרשים את המעשה שנעשה ואיזה הסבר מספקים לו, לכן אדם שזומן לחקירה במשטרה בחשד למעשה מגונה או כל עבירת מין אחרת, צריך לפנות בדחיפות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי.

הגם שלשון החוק משתמשת במונח "מעשה מגונה", מדובר במושג שקשה להגדירו באופן חד משמעי. בעייתיות זו התעוררה לא מעט בפסיקת בית המשפט, שניסה לא פעם ליצוק לו תוכן:

בע"פ 315/58 ג'בארה, השופט משה זילברג קבע כי המונח "מעשה מגונה" נעדר הגדרה מדויקת וברורה ולרוב מדובר במעשה שיש בו "יסוד של יצרי מין". בע"פ 616/83 פליישמן, קבע השופט דב לוין שבמעשה מגונה יש אלמנט "של מיניות גלויה, ואשר על פי אמות מדיה אובייקטיביות של מתבונן מן הצד, של האדם הממוצע, ייחשב לא הגון, לא מוסרי ולא צנוע".

הנזקים של עבירת מעשה מגונה נקבעו בבית המשפט העליון בע"פ 6269/99 כהן, שם הסבירה השופטת פרוקצ'ה שמעשה מגונה פוגע בשלמות גופו, צנעת פרטיותו וכבודו של האדם. בשל הפגיעה הקשה בנפשו וגופו של הקורבן לעבירת מעשה מגונה, הורחבה האחריות לעבירה וכיום היא עבירה פלילית גם אם המעשה נעשה בהסכמת הצד הנפגע, וזאת כאשר ההסכמה הושגה במרמה לגבי זהות המבצע או מהות המעשה או כשההסכמה ניתנה על ידי קטין שטרם מלאו לו 14 שנים.

יש לציין כי הגדרת עבירות מין כמעשים מגונים תלויה מאוד בפרשנות הצדדים את שארע, אך המכנה המשותף האובייקטיבי לכלל המעשים הללו הוא אופי מיני ובלתי מוסרי. היסוד הנפשי של העבירה הוא כוונה מצד העבריין לחוות סיפוק או גירוי בעלי אופי מיני דרך המעשה, או לחילופין, לגרום באמצעות המעשה לביזוי מיני של הקורבן. היסוד העובדתי נעדר סיווג חד משמעי. הגדרת מעשה מגונה מושתתת במידה רבה על ערכים מוסריים ומוסכמות חברתיות. הוא מוגדר ככזה שייראה לאדם הסביר כבעל אופי מיני מובהק, ובתוך כך כפוגעני, בעייתי ולא הולם.

העונש על מעשה מגונה

הענישה בגין מעשה מגונה משתנה בהתאם לחומרת המעשה. ככלל, עבירת המעשה המגונה נחשבת כעבירה שנייה בדירוג החומרה מבין עבירות המין השונות, והיא נחלקת לשתי תת-קטגוריות: מעשה מגונה בפומבי, ומעשה מגונה שלא בפומבי.

תחת תת הקטגוריה הראשונה נכללים מעשים שלא כוללים נגיעה באחר, כגון חשיפת איבר המין לשם אוננות לעיניו של אדם אחר שלא בהסכמתו או התערטלות בפניו, או הצצה לתא שירותים או לתא הלבשה. תחת תת הקטגוריה השנייה נכנסים בדרך כלל מעשים הכוללים נגיעה באדם אחר, דוגמת נגיעות באזורים מוצנעים של הצד הנפגע, התחככות בהקשר מיני, מגע מיני ללא הסכמה ושלא בהקשר חברי או משפחתי, נשיקות וחיבוקים ואף צילום של אדם אחר עת שהוא נמצא במקלחת או בשירותים.

חשוב להבין שעבירת מעשה מגונה היא עבירת מין לכל דבר ועניין ולכן בתי המשפט אליהם מוגש כתב אישום בגין עבירה זו נוטים לגזור עונשים חמורים מאוד לנאשמם שהורשעו בעבירות אלו. מעבר לעונשי המאסר, מוטלים עונשים פוגעניים נוספים כגון רישום במרשם עברייני המין, הוצאת צו פיקוח והטלת הגבלות למשך פרקי זמן ארוכים.

חומרת הענישה גבוהה יותר ובמיוחד כאשר הנפגע הינו קטין. במידה והמעשה נעשה שלא בהסכמה, וגיל הנפגע עולה על 18 שנים, העונש המרבי הינו 3 שנות מאסר. כאשר המעשה נעשה בהסכמה שמושגת מכוח יחסי תלות, מרות, חינוך , השגחה, עבודה או שירות, וגיל הנפגע עולה על 18 שנים, העונש המרבי הינו 2 שנות מאסר.

כאשר הנפגע מהמעשה צעיר מ-18 שנים אך עולה על 14 שנים, והמעשה נעשה בהסכמה שהושגה מכוח ניצול יחסים מיוחדים (דוגמת יחסי תלות ומרות), העונש המרבי חמור יותר ועומד על 4 שנות מאסר. כאשר מדובר בקטינים שגילם נמוך מ-14 שנים, המעשה נחשב מעשה מגונה שלא בהסכמה תוך שימוש בכוח – בין אם ניתנה הסכמה ובין אם לא. כאשר מדובר בקטינים שגילם נמוך מ-16 שנים, והמעשה נעשה ללא הסכמה, המעשה נחשב מעשה מגונה בנסיבות מחמירות.

לסיכום, הרשעה בעבירה זו עשויה לגזור על מבצע העבירה עונש מאסר הנע בין שנתיים ועד 15 שנות מאסר, בהתאם לסוג המעשה המגונה שבוצע. ברף הנמוך ניתן למצוא מעשים מגונים בתוך מקום העבודה תוך ניצול יחסי מרות וברף הגבוה ניתן למצוא ביצוע מעשה מגונה בנסיבות מחמירות המכונה גם ביצוע עבירה "בנסיבות אינוס".

הפרמטרים המובאים בחשבון בקביעת העונש על מעשים מגונים מתמקדים בהיבטים שונים הנוגעים לעבירה. העבירה נבחנת כשלעצמה על בסיס חומרת המעשה המגונה, מידת השימוש באמצעי לחץ על הקורבן, וקיומה או היעדרה של הסכמה מצדו. בנוסף, קיימת חשיבות רבה לזהותם של מבצע וקורבן המעשה המגונה – בין היתר נבחנים גיל הקורבן בעת המעשה והפרש הגילים בינו ובין הפוגע, טיב היחסים ביניהם וקיומה של פגיעות נפשית או שכלית שנוצלה עבור עשיית העבירה.

מעשה מגונה תוך שימוש בכוח

מעשה מגונה שנעשה תוך שימוש בכוח וללא הסכמה, הוא כל מעשה מיני שנעשה תוך שימוש בכוח פיזי לשם ביצועו, או תוך הפעלת לחץ נפשי על הנפגע לדוגמת סחיטה באיומים מתוך מניע מיני. עבירה זו מוגדרת בחוק כמעשה שבוצע לצורך גירוי, סיפור או ביזוי מיני, בצירוף אחד ממספר תנאים- שימוש בכוח פיזי כנגד נפגע העבירה, על מנת לבצעה (למשל, אחיזה בכוח של הקורבן, ללא הסכמתו, כך שלא יכול להיחלץ מהמצב);

הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו; המעשה התבצע בקטין שגילו נמוך מ-14 שנים, גם אם נתן הסכמתו לכך; המעשה התבצע באדם שגילו עולה על 16 שנים, תוך הסכמה שהושגה במרמה או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או תוך ניצול מחלת נפש או לקות שכלית-התנהגותית של הקורבן.

דרגת החומרה של מעשה מגונה מסוג זה גבוהה יותר, ובהתאם לכך גם הענישה בגינו. סעיף 348(א) לחוק העונשין קובע כי העונש בגין מעשה זה יכול להגיע ל-7 שנות מאסר.

בנוסף, מעשה ייחשב כמעשה מגונה מסוג זה כאשר הוא נעשה באחת מנסיבות עבירת האונס, שמגדירה את המקרים בהם הסכמה איננה תקפה: הסכמה שהושגה במרמה, המעשה בוצע בקטין שגילו נמוך מ-14 שנים, נעשה תוך ניצול חוסר הכרה של הנפגע או תוך ניצול לקות שכלית/מחלה נפשית של הנפגע.

בכלל המקרים הללו, העולים כדי מעשה מגונה שלא בהסכמה תוך שימוש בכוח, סעיף 348(א) לחוק העונשין קובעי כי העונש הינו 7 שנות מאסר.

מעשה מגונה בנסיבות אינוס והעונש עליו

כאמור, עבירת האונס נבדלת מעבירת המעשה המגונה וזאת באופן המגע האסור. בעבירת האונס, המגע מבוסס על החדרת איבר או חפץ לגופו של הקורבן וכתוצאה מכך העונשים עליה חמורים משמעותית. עבירת המעשה המגונה מתבססת על מגע חיצוני ללא הסכמה.

אולם, ישנם מעשים מגונים שנעשים בנסיבות מחמירות, ואלו מוגדרים כמעשים שנסיבותיהם זהות לאלו של עבירות האונס ומעשה הסדום – ביצוע המעשה בקטין שגילו נמוך מ-16 שנים, ביצוע המעשה תוך שימוש בנשק חם או קר תוך גרימת חבלה נפשית או גופנית, ביצוע המעשה תוך התעללות מקדימה, התעללות במהלך המעשה, או התעללות לאחריו, או ביצועו תוך חבירה לאנשים נוספים למטרת ביצועו. סעיף 348(ב) לחוק העונשין קובע כי העונש על עבירות מסוג זה הינו 10 שנות מאסר.

מעשה מגונה בקטין

עבירה זו היא מעבירות המין הקשות ביותר. מכיוון שמדובר בקטינים, עבירות מין אלו מבוצעות לרוב במסגרת התא המשפחתי על ידי בן משפחה קרוב, וכוללות מעשי סדום, אינוס וכן מעשים מגונים. מעשה מגונה בקטין מהווה הן עבירה פלילית, שבגינה נתבע הנאשם על ידי המדינה (ולקורבן אין מעמד בעניין), והן עבירה אזרחית שבגינה זכאי הקורבן לתבוע את הפוגע בהליך אזרחי לפיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

במרבית המקרים, המעשה נעשה כאמור על ידי בן משפחה קרוב של הקטין תוך ניצול חוסר הישע שלו ותלותו המוחלטת באותו בן משפחה. הנזק הפסיכולוגי של עבירות אלו גדול במיוחד מכיוון שברוב המקרים, הקטין לא מודע לעובדה שהמעשים המבוצעים בו הם מעשים אסורים ולכן משתף עמם פעולה.  בית המשפט, במגוון רחב של פסיקות, נקט בעמדה מחמירה ותקיפה ביחס למדיניות הענישה על עבירות מין בקטינים שמבוצעות בתוך התא המשפחתי, לאור הסלידה העמוקה של החברה מעבירות אלו ולאור חומרתן המוסרית. שיתוף הפעולה של הקטין בעבירות אלו, כמובן שלא נחשב כהסכמה בעיני בית המשפט.

מדיניות הענישה בעבירות מין צריכה להיות מחמירה, ולבטא הן את הנזקים המשמעותיים הנגרמים לנפגעי עבירות אלה והן את האינטרס הציבורי בהרתעתם של עברייני מין פוטנציאליים. באחד המקרים, קבע בית המשפט כי "…דברים אלו נכונים ביתר שאת עת עסקינן בעבירות מין המבוצעות בקטינים, המתאפיינות בניצול פערי הכוחות האינהרנטיים בין הבגיר לקטין, תוך ניצול תמימותו הטבעית של הקטין לשם סיפוק יצריו של הפוגע. אף הנזקים הנגרמים מעבירות אלה נוטים להיות חמורים יותר. על כן, הכלל הנוהג הוא שבמקרים של עבירות מין בקטינים יש לנקוט ביד קשה ומרתיעה, שיהא בה כדי להעביר מסר ברור כי הנוטלים לעצמם חירות לפגוע בקטינים צפויים לעונשים כבדים ומשמעותיים".

בנוסף, מכיוון שפעמים רבות הטראומה מהמעשה משתחררת אצל הקורבנות הקטינים רק שנים לאחר ביצוע המעשה (לאור הבנתם המאוחרת את משמעותו), בשלב בו הוא כבר איננו קטין, סעיף 354(ג) לחוק קובע כי תקופת ההתיישנות בגין עבירות אינוס, מעשה סדום ומעשה מגונה, תחל מהיום בו מלאו לקטין 23 שנים. בכך מאפשר החוק לקורבנות עבירות מין למצות את הדין מול תוקפיהם, ובכך לנסות ולהתקדם בצעד נוסף אל עבר שיקום והחלמה.

עונש המאסר המקסימלי על מעשה סדום בקטין עומד על 15 שנים.

ההשלכות להרשעה בעבירת מעשה מגונה

לרוב, בית המשפט מטיל על מי שמורשע בעבירת מעשה מגונה צו פיקוח, שמעניק סמכות לעקוב אחרי עברייני מין המוגדרים כעבריינים שמסוכנותם לציבור גבוהה על מנת להגן על הציבור מפניהם.

מטרת הצו הינה לצמצם את הסיכון שבביצוע חוזר של עבירות מין על ידי עברייני מין מורשעים, שריצו את עונש המאסר שלהם ושוחררו לחופשי. באמצעות הצו ניתן להשגיח ולשלוח לשיקום את העבריינים שנמצא כי קיים סיכון ממשי שיבצעו עבירות מין נוספות, ומשכך עבריין מין שמפר את צו הפיקוח המוטל עליו פוגע בשלום הציבור ואף בשלטון החוק ובערך כיבוד החלטות וצווים שיפוטיים.

סעיף 22 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006, קובע כי עבריין מין מורשע שמפר את תנאי צו הפיקוח שהוטל עליו, חשוף לעונש מרבי של מאסר בפועל של שנתיים. סעיף 22(א) לחוק קובע כי עבריין מין מורשע המסרב להעניק לקצין פיקוח דגימת נשיפה או דגימת שתן, מפר את צו הפיקוח המוטל עליו, וכך גם באם הוא לא מכבד את חובת הדיווח הקבועה בחוק.

מה ההבדל בין מעשה מגונה להטרדה מינית?

רבים מתבלבלים בין הטרדה מינית לבין מעשה מגונה ולא מבינים את ההבדל בין שתי העבירות. יש כמה הבדלים משמעותיים בין הטרדה מינית למעשה מגונה שחשוב להכיר – ההבדל המשמעותי ביותר הוא: מעשה מגונה הוא עבירת מין, הטרדה מינית היא לא עבירת מין. עבירות מין נתפסות על ידי בתי המשפט כעבירות שמצביעות על מסוכנות של הנאשם ולכן בעבירות מין העונש גבוה יותר באופן משמעותי, קיימים הליכי פיקוח על עבריין המין מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין והגבלה על מקומות תעסוקה אפשריים. אדם שהורשע במעשה מגונה לא יוכל לקבל אישור משטרה על היעדר הרשעות בעבירת מין ולכן הוא לא יוכל לעבוד בכל מקום עבודה שבמסגרת פעילותו ישנו קשר לקטינים, קשישים או חסרי ישע והוא צפוי להליכי פיקוח והגבלות שאורכות שנים לאחר שסיים לרצות את עונשו.

מנגד, מי שהורשע בהטרדה מינית לא מוגדר "עבריין מין" ויכול לקבל אישור משטרה על היעדר הרשעות בעבירת מין, לעסוק במקומות תעסוקה בהם יש קטינים וחסרי ישע ולא צפויות הגבלות ותנאי פיקוח בסיום ההליך הפלילי. חוק למניעת הטרדה מינית קובע שמעשה מגונה יכול להוות גם הטרדה מינית, לצד שורת התנהגויות אחרות שמהוות הטרדה מינית כגון אמירות מיניות, פרסום תצלום מיני והתנהגויות שאין בהן יסוד של מגע פיזי. במילים אחרות, מעשה מגונה היא עבירה חמורה בהרבה מעבירה על חוק למניעת הטרדה מינית ויש להילחם במידת הצורך על סיווג העבירה כהטרדה מינית ולא מעשה מגונה.

אפשר לומר שביצוע מעשה מגונה מעיד בחלק מהמקרים על קיומה של סטיה מינית של מבצע העבירה, כך למשל חשיפת אברי מין בפומבי עלולה להצביע על סטייה מסוג אקסהביציוניזם (exhibitionism), מציצנות או צילום נשים בסיטואציות אינטימיות ללא הסכמתן עלול להעיד על וויוריזם (Voyeurism), ופגיעה בקטינות וקטינים עשויה להצביע על פדופיליה או הבופיליה (Pedophilia) ועוד. זו גם הסיבה שלמורשעים בעבירת מעשה מגונה מבוצעת הערכת מסוכנות מינית במסגרת המרכז להערת מסוכנות במב"ן באר יעקוב.

מעשה מגונה ברשת

המרחב האינטרנטי זוכה בשנים האחרונות להתפתחות מואצת וחסרת תקדים, הנגישות ותדירות השימוש בו, ההולכות ומתרבות עם הזמן, הופכות את הרשת לכר פורה לביצוע עבירות מין. לצד התפקיד שממלאים לעתים המחשב או הטלפון ביצירת קשר בין מבצע העבירה לקורבן, קיימות עבירות המתבצעות במרחב האינטרנטי עצמו.

כאמור, גם השפעה על אדם אחר לבצע מעשה מגונה נכללת תחת העבירה. תקשורת וירטואלית עשויה להקל על ביצוע עבירות מין, תוך שימוש באנונימיות המוקנית בחסות הריחוק הפיזי. הדבר עלול להתבצע דרך רשתות חברתיות ואפליקציות שונות, המאפשרות מעבר נוח ומהיר של תמונות, סרטונים ואופני תקשורת מילולית.

מעשה מגונה באינטרנט יכול להתבצע במגוון דרכים לדוגמה:

  1. שליחת תמונה של איבר מין לאישה ללא הסכמתה – תופעה המכונה "דיק פיק".
  2. שכנוע אדם לבצע בעצמו מעשים מיניים במרמה או תוך ניצול היותו קטין.
  3. צילום אדם בסיטואציה אינטימית, למשל, צילום אישה בשירותים ציבוריים.

במקרים רבים עבירת המעשה המגונה ברשת האינטרנט נלווית לעבירות מחשב וסייבר כגון חדירה לחומר מחשב, החזקה ופרסום של חומרי תועבה או עבירות מין אחרות שנעשות אונליין.

דוגמאות למעשים מגונים

מעשים מגונים יכולים להיעשות באין ספור דרכים וצורות, חלקן כוללות מגע פיזי בקורבן וחלקן מתבצעות ללא מגע כלל. כזכור החוק מגדיר מעשה מגונה כאקט שנעשה לשם "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים", לשם המחשה הנה מספר התנהגויות שיכולות להוות מעשים מגונים:

מעשים מגונים הכוללים מגע מעשים מגונים שלא כוללים מגע
נשיקה, חיבוק או ליטוף שלא בהסכמת הקורבן. שליפת איבר המין והצגתו בפני הקורבן עשוי להוות מעשה מגונה גם מבלי שיש מגע בין הצדדים.
מגע באזורים אינטימיים בגוף כגון חזה, ישבן, בטן ואיברי מין, ללא הסכמת הקורבן. צילום אדם בשירותים, במקלחת או בסיטואציה אינטימית ללא ידיעתו.
מגע בשאר חלקי הגוף, גם אם אינם אינטימיים, אם האקט נעשה לצורך מיני או כדי לבזות את הקורבן על רקע מיני. מציצנות – הצצה לאדם בסיטואציה אישית וביצוע אקט מיני תוך כדי ההצצה. למשל, הצצה מבעד לחור בתא הלבשה תוך כדי אוננות של המציצן.
חיכוך של איבר מאיברי גופו של העבריין בגוף הקורבן, לרבות היצמדות אל הקורבן, ביצוע תנועות מיניות "על יבש" וכדומה. אוננות בפני הקורבן עלולה להוות מעשה מגונה גם אם לא הפוגע לא נגע בקורבן.

מדובר בטבלה חלקית בלבד שנועדה לצורך המחשה. חשוב לציין, שמעשה מגונה נמדד על פי ההתנהגות עצמה, הכוונה שעומדת מאחורי המעשה בתוך ראשו של העבריין ושיקולים נוספים. כך במסגרת ייעוץ וליווי משפטי אנו מסייעים ללקוחותינו להקל את סעיפי העבירה במסגרת ייעוץ לפני חקירה ובהליכים המשפטיים בכלל. באחד המקרים, בחור נעצר על צילום נשים בתא שירותים ולאחר משא ומתן מול הפרקליטות הצלחנו לשכנע שלא בוצע צילום בפועל אלא הצצה דרך המכשיר הסלולארי ומבלי שהלקוח ביצע אקט מיני תוך כדי המעשה, לכן סעיף האישום הוקל להטרדה מינית בלבד.

זכויות נפגעי מעשים מגונים

ישנן מספר זכויות מיוחדות המוענקות לנפגעי ונפגעות עבירת מעשים מגונים, במהלך ההליך הפלילי הנוגע לעניינם. זכויות אלו מצטרפות לאפיקי הסיוע והשיקום המוענקים על ידי מרכזי הסיוע ומערכות הרווחה והן על ידי עורך דין פלילי המייצג את הקורבן. נפגעי מעשים מגונים זכאים לבחור את מגדר האדם שיחקור אותם, נאסר על הגורם החוקר לשאול אותם על עברם המיני, אלא אם זה נעשה תחת אישור מיוחד הנוגע למערכת יחסים מינית קודמת בינם ובין הנאשם. בנוסף, נפגעי העבירה זכאים לנוכחות של אדם לבחירתם בחקירה, כל עוד הדבר לא משבש את החקירה ועוד.

ייצוג וליווי משפטי בתיקי מעשה מגונה

משרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' מייצג חשודים ונאשמים בשלב החקירה תחת אזהרה במשטרה, מייעץ ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך עד לסגירת התיק המיוחלת. בדרך, עוברים לעיתים מספר שלבים חשובים כגון שימוע לפני הגשת כתב אישום, הליכי מעצר ועוד. עורכי הדין שלנו יוצאי הפרקליטות ובעלי ניסיון רב בייצוג בתיקי עבירות מין.

כמו כן, במשרדנו מחלקה המייצגת נפגעי ונפגעות עבירות מין, הן במישור הפלילי והן בתביעות כספיות לפיצויים. חשוב מאוד להיות מלווה ומיוצג מול משטרת ישראל, הפרקליטות ובתי המשפט, כדי לוודא שכל הזכויות שלכם נשמרות. אם נפגעת מעבירת מין שבוצעה בך או שאתה חשוד בעבירה כזו אנו ממליצים לך לפנות לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות כדי שנוכל להעריך את הסיכונים והסיכויים בעניינך.

 

מעשה מגונה

5 מתוך 5 - (25 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה מגונה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
החוק מגדיר "מעשה מגונה" ככל מעשה שנעשה לשם סיפוק, גירוי או ביזוי מיניים. מדובר בהגדרה רחבה מאוד ויש לפנות ייעוץ משפטי כדי להבין האם היא רלוונטית למקרה הספציפי שלכם.
העונש נע בין שנתיים מאסר ועד 15 שנות מאסר למעשה מגונה שנעשה בנסיבות מחמירות.
פנה לעורך דין פלילי בדחיפות! יחד תגבשו קו הגנה, תאספו ראיות להוכחת חפותך ותילחמו על שמך הטוב וחירותך.
חוק זכויות נפגעי עבירה קובע מספר זכויות שניתנו לנפגע העבירה בהליך הפלילי. לצד זה, הקורבן יכול לתבוע פיצויים בסכומים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה