התיישנות עבירות מין בקטינים

עבירות מין בקטינים מבוצעות לפעמים בתוך המשפחה ולפעמים הקטין נפגע על ידי אדם מהמעגל הרחוק יותר, לדוגמה, חבר של אחד מבני המשפחה, מורה, מדריך, איש מקצוע או אפילו אדם זר. מטבע הדבר, קטינים חוששים להתלונן ובמקרים רבים שומרים את האירוע המזעזע שחוו לעצמם במשך שנים ארוכות. לפעמים הקטין מדחיק את שקרה לו והדבר צף רק בשלב מאוחר יותר בחיים כתוצאה מטיפול פסיכולוגי או אירוע משמעותי אחר שקרה. לכן, המחוקק נאלץ להתמודד עם הסוגיה המורכבת של תקופת התיישנות עבירות מין בקטינים. עו"ד אלעד שאול מסביר:

תקופת התיישנות עבירות מין בקטינים

סעיף 351 לחוק העונשין קובע איסור על עבירות מין בתוך המשפחה ובידי אחראי על חסר ישע. לפי הסעיף, אדם שביצע עבירת אינוס או מעשה סדום, לפי סעיפים 345(א) ו-347(ב) באדם שהינו קטין, והוא בן משפחתו או קטין חסר ישע הנתון לאחריותו, דינו 20 שנות מאסר. מדובר בעבירת המין החמורה ביותר בספר החוקים הישראלי ובתי המשפט מתייחסים אליה בהתאם.

תקופת ההתיישנות על עבירות פליליות קבועה בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי והיא עלולה במקרים רבים למנוע מקורבנות עבירות מין להגיש תלונה. התיישנות היא מחסום משפטי שמונע התדיינות במקרים שקרו בעבר, למרות שלמתלונן יש עילה להגיש תלונה במשטרה, הסיבה לכך היא שחלפה תקופה ארוכה מדי לאור משך הזמן שחלף מהתרחשות המקרה ועד להגשת התלונה ונקודת המוצא היא שיהיה קשה להוכיח את האשמה, לצד זאת, המחוקק רוצה לעודד אזרחים להתלונן על עבירות שקרו להם ולא להמתין. תקופות ההתיישנות בחוק הן:

  1. בעבירת חטא – שנה אחת.
  2. בעבירת עוון – חמש שנים.
  3. בעבירת פשע – עשר שנים.
  4. בעבירת פשע חמור שעונשה 7 שנות מאסר ומעלה – 15 שנים.
  5. בפשע שדינו מאסר עולם – 30 שנה.

ואולם, ישנן עבירות שסעיף ההתיישנות לא חל עליהן וזאת לאור חומרתן הרבה, למשל עבירות לפי החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, או עבירת רצח, קשירת קשר או ניסיון לרצח מי שכיהן בעת ביצוע העבירה כראש הממשלה, וכן לא תחול התיישנות על עבירות רצח ורצח בנסיבות מחמירות.

באשר לעבירות מין, הדין מעט שונה. לאור הסלידה העמוקה של החברה מעבירות אלו ולאור חומרתן המוסרית, ומכיוון שפעמים רבות הטראומה שנגרמת מהמעשים מתפרצת רק שנים לאחר ביצועם, בוצע תיקון מספר 72 לחוק העונשין משנת 2002, שקבע שמניין תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים יתחיל רק ביום שימלאו לקטין 28 שנים. משמעות הדבר בפועל היא כי אדם יכול להגיש תלונה בגין עבירת מין שבוצעה בו כשהיה קטין על פי חוק, בידי בן משפחה קרוב או אדם שהיה אחראי עליו, וזאת עד הגיעו לגיל 38 שנים, בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה. סעיף 354(ג) קובע כי בעבירות מין שבוצעו בקטינים על ידי מי שמלאו לו 15 שנים, אך הוא איננו האחראי על הקטין, בן משפחתו או בנם/בתם של דודו או דודתו של הקטין, תקופת ההתיישנות תחל ביום שבו ימלאו לקטין 23 שנים.

התיקון לחוק התיישנות עבירות מין בקטינים הוא חוק סבוך ומורכב מאוד המצריך ניתוח מעמיק של האירוע שקרה והשלכה שלו על הוראות החוק, כך למשל, תקופת ההתיישנות למי שחווה עבירת מעשה מגונה עשויה להיות שונה ממי שחווה עבירת אינוס או בעילה אסורה בהסכמה. אם חוויתם עבירת מין בהיותכם קטינים ואתם לא בטוחים אם העבירה התיישנה או לא, פנו לעורך דין פלילי מומחה לצורך קבלת ייעוץ משפטי איכותי ומדויק.

כלים משפטיים להארכת תקופת התיישנות עבירות מין בקטנים

ככלל, עבירות מין, בין אם בוצעו בקטינים ובין אם בוצעו בבגירים, הן עבירות שמשאירות צלקת נפשית קשה בקורבנותיהן. פעמים רבות, קורבנות עבירות מין חוששים מאוד לפנות לרשויות בכדי להתלונן על שנעשה להם, ולכן לעתים חולפות שנים ארוכות עד שהם אוזרים את האומץ לעשות כן. בעבירות מין בקטינים המצב מורכב עוד יותר, מכיוון שברוב המקרים הקורבן הקטין בכלל לא מודע שהמעשה שנעשה לו הינו מעשה אסור ולכן משתף פעולה עם המבצע. רק לאחר שנים מתברר הנזק הפסיכולוגי מכך, שהינו גדול במיוחד לאור ההבנה המאוחרת את חומרת המעשה, ולכן בית המשפט אף לא מפרש את שיתוף הפעולה של הקטין כהסכמה למעשה האסור שבוצע בו.

דוקטרינת הפשע המתמשך

הדיווח המאוחר על המעשים האסורים שבוצעו בהם יוצר, פעמים רבות, בעייתיות במונחי ההתיישנות, שכן לעתים הקורבנות מגישים את תלונתם לאחר שתקופת ההתיישנות פגה. אחת הדרכים שבית המשפט משתמש בה לשם התמודדות עם בעיה זו, היא פיתוחה ויישומה של דוקטרינת הפשע המתמשך המוחלת במקרים של עבירות מין המבוצעות בקטינים בתוך המשפחה, תוך ניצול יחסי תלות ומרות. במסגרת דוקטרינה זו, האחריות המוטלת על נאשם בגין עבירת מין בקטינים בתוך המשפחה מורחבת, וחלה עליו עד תום תקופת סמכותו ומרותו על הקטין. כלומר, גם אם העבירה בוצעה בקורבן בהיותו קטין (בגיל מסוים), תקופת ההתיישנות תחל אך ורק במועד בו השתחרר מסמכותו ומרותו של בן המשפחה המתעלל – גם אם במהלך התקופה הזו הניצול המיני הופסק. למעשה, הדוקטרינה רואה בעבירת המין כפשע שלא מסתיים עד לתום תקופת הסמכות על הקטין. גישה זו מעניקה לקורבנות זמן נוסף להגשת תלונה בגין המעשים שבוצעו בהם.

דוקטרינת הפשע המוסתר

דוקטרינה נוספת היא דוקטרינת הפשע המוסתר שמתמקדת בנאשם עצמו ובאלמנט אסור אחר בעבירות המין בקטינים, והוא מעשי ההסתרה האקטיביים בהם נוקט הנאשם, דוגמת טקטיקות הפחדה ואיומים על הקורבן שלא להתלונן. גישה זו קובעת כי העבירה הופכת לפשע מושלם רק כאשר הנאשם מפסיק לחלוטין בטקטיקות אלו, ורק אז יחל מניין תקופת ההתיישנות. דוקטרינה זו מיושמת כיום באופן די נרחב בארצות הברית, ו-12 מדינות אף שילבו אותה באופן מפורש בקודקס החוקים הפליליים שלהן. יש לציין כי יישום דוקטרינות אלו מחייב הענק שיקול דעת נרחב לשופטים, שכן עסקינן בעבירות חמורות ביותר שדיון בהן דורש רמת רגישות גבוהה מאוד.

ניתוק תקופת ההתיישנות

במקרים מסוימים חקירה פלילית במשטרה יכולה להוות אירוע שמנתק או עוצר את תקופת ההתיישנות, כך למשל בעבירות מסוג עוון ופשע תקופת ההתיישנות מתחילה מחדש בתום החקירה הפלילית. מכיוון שחקריה איננה מוגבלת בזמן, נוצר מצב בו גם תקופת ההתיישנות איננה תחומה בזמן. באמצעות פעולות חקירה פשוטות, ניתן להאריך ללא הגבלה את משך תקופת ההתיישנות, כך שהחוק בעניין תקופות ההתיישנות מתגמש לעיתים קרובות וניתן להגיש כתב אישום נגש נאשם בעבירות פליליות גם בחלוף תקופת ההתיישנות הפורמלית שקבועה בחוק.

מציאות זו הביאה לכתיבת תזכיר חוק תיקון חוק סדר הדין הפלילי (תיקון התיישנות), התשע"ו-2016. מטרת התיקון המוצע היא להגביל את משך תקופת ההתיישנות ולקבוע לה תאריך תפוגה. התיקון מתמקד בשינוי משך תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, ומבקש לקצרה מ-10 שנים (שכאמור מתחילות מרגע שמלאו לקטין 28 שנים) לתקופה של 5 שנים. במידה ותיפתח חקירה פלילית במהלך תקופת ההתיישנות, תאריך תחילת התקופה יהיה היום בו בוצע ההליך האחרון בחקירה, וזאת בתנאי שלא עברו 3 שנים ממועד תחילת תקופת ההתיישנות הקבוע בחוק.

במילים אחרות, טווח תקופת ההתיישנות בגין עבירות מין בקטינים נע בין מינימום של 15 שנים החל מגיל 28, ועד למקסימום של 18 שנים. בנוסף, אחד מסעיפי התזכיר מציע להוסיף שנה לתקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, וזאת בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה. סעיף זה מדגים גישה המתחשבת במיוחד במאפיינים הספציפיים והרגישים ביותר של עבירות מין בקטינים, הנשאבת מהגישה האמריקאית לעבירות אלו. הגם שקו הגבול לקביעת תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים הינו די גבוה, ומתחשב במורכבות המיוחדות שמתעוררות מהן, עולה השאלה האם עצם קביעת תקופת ההתיישנות עליהן הינה לגיטימית וראויה. יכול להיות שיש מקום לשקול לבטל באופן מוחלט את מחסום ההתיישנות על עבירות אלו, בדומה למדינות אחרות בעולם.

זקוקים לייעוץ פרטני בעניין התיישנות עבירות מין שבוצעו בעבר? אנו משרד עורכי דין פליליים יוצאי פרקליטות מחוז תל אביב, מומחים בתיקי עבירות מין, פנו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מסודרת. יחד נבחן את המקרה ואת הוראות החוק הסבוכות והמורכבות ונבדוק האם העבירה בעניינכם התיישנה או לא.

התיישנות עבירות מין בקטינים

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא התיישנות עבירות מין בקטינים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
התקופה משתנה בהתאם לסוג העבירה והקשר בין הפוגע לבין הקטין. הפרטים המלאים במאמר.
המשטרה לא רשאית לחקור בעבירות שהתיישנו. יחד עם זאת, מומלץ לבדוק האם העבירה אכן התיישנה מכיוון שיש אירועים שיכולים "לאפס" את תקופת ההתיישנות או לעצור אותה.
יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני כדי לבדוק את סוג העבירה, זהות הקורבן וסוג הקשר בניכם. הייעוץ חסוי ודיסקרטי לחלוטין.
כן. בעבירות מין בקטינים נהוג שהתלונה מוגשת בחלוף שנים ארוכות. אם החלטת להגיש תלונה נגד מי שפגע בך, מומלץ לפנות לליווי ויועץ משפטי במהלך התהליך.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה